surgicalscienceکتابی که قصد معرفی آن را دارم تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست های جراحی “Surgical Technology For Surgical Technologist” نام دارد. این نسخه ویرایش چهارم این کتاب است که در سال 2013 منتشر شده است و منبع مورد اعتماد برای داده های فراگیر فن آوری های جراحی است. این نسخه جدید و کارآمد به موضوعات اساسی مانند تجهیزات و لوازم، آماده سازی جهت عمل، ملاحظات عملی و فنی و نکات پس از عمل می پردازد. به روز رسانی های این کتاب، همراه با تصاویر جراحی زنده و ابزار های بیشمار برای حمایت از یادگیری خوانندگان همراه بوده است، همچنین این کتاب رفرانس نهایی برای کمک به خوانندگان جهت پیش بینی های پیش ار عمل و نیازهای جراحی، حین و پس از عمل است. در این کتاب تمامی روش های اساسی و دستورکارهای لازم که هسته اصلی فناوری جراحی است و توسط انجمن فنون جراحی گرداوری شده است، پوشش کامل داده شده است. دریافت

>> خرید کتاب <<