pectus-excavatum-frontal

سینه قیفی شکل (Pectus excavatum)

معرفی بیمار: خانم 52 ساله که با درد شکمی مراجعه نموده است. در منطقه سمت راست و پایین افزایش کدورت داخلی دیده می شود. در سمت راست صداهای ریوی شنیده نمی شود و اندکی شیفت مدیاستن به سمت چپ دیده می شود.

بحث:
سینه قیفی شکل مشترک، ناهنجاری مادرزادی از دیواره قفسه سینه قدامی است. این یافته در قفسه سینه با اشعه ایکس به سادگی قابل تشخیص است.
نتایج:
مرز قلب در سمت راست مات است
افزایش تراکم ریه در Inferomedial
دنده خلفی افقی
دنده قدامی عمودی (قلبی شکل)
جابجایی قلب به سمت چپ
انسداد آئورت نزولی

تشخیص افتراقی شامل :
تثبیت (Consolidation) لوب میانی راست / آتلکتازی
تراکم بافت نرم پارا آئورت سمت چپ
توده مدیاستن به علت تغییر شکل حدفاصله Cardiomediastinal